شمارهٔ ۳۱

عطار / مختارنامه / باب سی‏ام: در فراغت نمودن از معشوق

چون هر روزیت بیشتر دیدم ناز
هر روز بتو بیشترم گشت نیاز
نظّارگی توئیم از دیری باز
آخر نظری تو نیز بر ما انداز