شمارهٔ ۴۸۷

چون برآید دل ز قید زلف عنبرفام او؟
دانه می گردد گره در حلقه های دام او