شمارهٔ ۱۷

عطار / مختارنامه / باب دوازدهم: در شکایت از نفس خود

چون نفس سگیست بدگمان چتوان کرد
گلخن دارد پر استخوان چتوان کرد
گر در پیشش هزارتن مُرده شوند
او زندهتر است هر زمان چتوان کرد