شمارهٔ ۲۳

عطار / مختارنامه / باب پانجدهم: در نیازمندی به ملاقات همدمی محرم

هرکو سخنی شنود، یکبار، از من
بنشست به صد هزار تیمار از من
کو مستمعی که بشنود یک ساعت
صد درد دلم بزاری زار از من