حکایت شمارهٔ ۱

سعدی / گلستان / باب سوم در فضیلت قناعت

خواهنده مغربی در صف بزّازان حلب میگفت: ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت، رسم سؤال از جهان برخاستی
ای قناعت ! توانگرم گردان
که ورای تو هیچ نعمت نیست