شمارهٔ ۴۳

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

مهتاب به نور دامن شب بشکافت
میخور که دمی خوشتر ازین نتوان یافت
خوش باش و بیندیش که مهتاب بسی
خوش بر سر خاک یک به یک خواهد تافت