شمارهٔ ۲۱۶

دلی دارم که از یاد طرب غمناک می گردد
سری دارم که بر گرد سر فتراک می گردد