رباعی شمارهٔ ۱۵۳

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

یک روز دیار یار بگذارم و رو
زین منزل غصه رخت بردارم و رو
این مایه خیال او، که در چشم منست
با اشک ز دیدگان فرو بارم و رو