شمارهٔ ۲۰۸

خون می را از عروق تاک می باید کشید
انتقام خون خلق از خاک می باید کشید