رباعی شمارهٔ ۸۵

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

از گردش این هفت مخالف بر هفت
هر هفت در افتیم به هفتاد آگفت
می ده که چو گل جوانیم در گل خفت
تا کی غم عالمی که چون رفتی رفت