رباعی شمارهٔ ۱۷۰

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

تا در طلب مات همی کام بود
هر دم که بروی ما زنی دام بود
آن دل که در او عشق دلارام بود
گر زندگی از جان طلبد خام بود