شمارهٔ ۴۷

عطار / مختارنامه / باب هشتم: در تحریض نمودن به فنا و گم بودن در بقا

ما هر دو جهان زیر قدم آوردیم
بر قبهٔ افلاک علم آوردیم
چون درد ترا کم آمد آمد درمان
کلّی خود را زهیچ کم آوردیم