شمارهٔ ۷۲

عطار / مختارنامه / باب چهل و هفتم: در معانیی که تعلق به شمع دارد

گفتم:‌شمعا! چون همه شب در کاری
از گرمی کار و بار برگی داری
گفتا که درین سوختن و دشواری
اشکم بارست و آتشم سرباری