تک‌بیت شمارهٔ ۲۳۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

غنان سیل را هرگز شکست پل نمی‌گیرد
نگردد قد خم مانع، شتاب زندگانی را