بیت ۲۴

سعدی / مواعظ / مفردات

نیافرید خدایت به خلق حاجتمند
به شکر نعمت حق در به روی خلق مبند