رباعی شمارهٔ ۱۷۸۵

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

بالا شجری لب شکر و دل حجری
زنجیر سری، سیم‌بری رشک پری
چون برگذری درنگری دل ببری
چشمت مرساد سخت زیبا صوری