شمارهٔ ۱۵ - در مذمت دنیا

سنایی / دیوان اشعار / قصاید و قطعات

گنده پیریست تیره روی جهان
خرد ما بدو نظر کردست
به سپیدی رخانش غره مشو
کان سیاهی سپید برکردست