رباعی شمارهٔ ۱۷۳۵

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای دوست بهر سخن در جنگ زنی
صد تیر جفا بر من دلتنگ زنی
در چشم تو من مسم دگر کس زر سرخ
فردا بنمایمت چو بر سنگ زنی