شمارهٔ ۱۱

عطار / مختارنامه / باب هفدهم: در بیان خاصیت خموشی گزیدن

گر بحرنهای، ز جوش بنشین آخر
بی مشغله و خروش بنشین آخر
گر نام و نشان خویش گویی برگو
ور وقت آمد خوشی بنشین آخر