تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۹۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

پردهٔ عصمت ندارد تاب دست انداز شوق
رو به کنعان کرد از دست زلیخا پیرهن