شمارهٔ ۲۸

عطار / مختارنامه / باب بیست و هفتم: در نومیدی و به عجز معترف شدن

هر چند که این حدیث جستی تو بسی
از جستن تو به دست نامد مگسی
چیزی چه طلب کنی که در هیچ مقام
هرگز نه بداند نه بدانست کسی