تک‌بیت شمارهٔ ۶۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

از همان راهی که آمد گل، مسافر می‌شود
باغبان بیهوده می‌بندد در گلزار را