رباعی شمارهٔ ۱۷۶

تا ره نبری به هیچ منزل نرسی
تا جان ندهی به هیچ حاصل نرسی
حال سگ کهف بین که از نادره‏هاست
تا حل نشوی به حل مشکل نرسی