شمارهٔ ۳۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / ابیات منتسب

بهای بوسه اش سر می دهم چون زر نمی گیرد
خیالی کرده ام با خویش اما سر نمی گیرد