رباعی شمارهٔ ۱۰

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

ای روی تو آرزوی دیرینهٔ ما
جز مهر تو نیست در دل و سینهٔ ما
از صیقل آدمی زداییم درون
تا عکس رخت فتد در آیینهٔ ما