تک‌بیت شمارهٔ ۲۳۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

حسن و عشق پاک را شرم و حیا در کار نیست
پیش مردم شمع در بر می‌کشد پروانه را