شمارهٔ ۴

عطار / مختارنامه / باب سی‏ام: در فراغت نمودن از معشوق

گفتم:‌به غمم قیام کی بود ترا
گفتا: غم من تمام کی بود ترا
گفتم‌:همه نام وننگ شد در سر تو
گفت: این همه ننگ و نام کی بود ترا