بیت ۲۰

سعدی / مواعظ / مفردات

دروغی که حالی دلت خوش کند
به از راستی کت مشوش کند