رباعی شمارهٔ ۲۸۰

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

دارد پشتم ز وعدهٔ خام تو خم
بارد چشمم ز بردن نام تو نم
تا کرد قضا حدیثم از کام تو کم
هرگز نروم به گام در دام تو دم