رباعی شمارهٔ ۱۰۳

سعدی / دیوان اشعار / رباعیات

مندیش که سست عهد و بدپیمانم
وز دوستیت فرار گیرد جانم
هرچند که به خط جمال منسوخ شود
من خط تو همچنان زنخ می‌خوانم