شمارهٔ ۲۱

عطار / مختارنامه / باب سی و پنجم: در صفت روی و زلف معشوق

ای حسن تو درحدّ کمال افتاده
شرح دهنت کار محال افتاده
خورشید، که در زیر نگین دارد ملک،
از شرم رخ تو در زوال افتاده