رباعی شمارهٔ ۱۵۹

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

ای چرخ ز مهر زیر میغت برده
گیتی به ستم اجل، به تیغت برده
پرورده به صد ناز جهانت اول
و آخر ز جهان به صد دریغت برده