شمارهٔ ۳۵

عطار / مختارنامه / باب دوازدهم: در شکایت از نفس خود

گه خلوت بینِ هفت گلشن بودم
گه گوشه نشینِ کنجِ گلخن بودم
در گردِ جهان دست برآوردم من
دیار نبود بندِ من، من بودم