رباعی شمارهٔ ۵۹۶

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

بی‌زارم از آن لعل که پیروزه بود
بی‌زارم از آن عشق که سه روزه بود
بی‌زارم از آن ملک که دریوزه بود
بی‌زارم از آن عید که در روزه بود