تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

بر خاطر موج است گران، دیدن ساحل
یارب تو نگه دار ز منزل سفرم را!