رباعی شمارهٔ ۴۴

سعدی / دیوان اشعار / رباعیات

آن را که نظر به سوی هر کس باشد
در دیدهٔ صاحبنظران خس باشد
قاضی به دو شاهد بدهد فتوی شرع
در مذهب عشق شاهدی بس باشد