اندر بیان نسب آدمی من عرف نفسه فقد عرف ربه

سنایی / حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه / الباب السّادس فی ذکر نفس الکلّی و احواله

تو به قوت خلیفه‌ای به گهر
قوّت خویش را به فعل آور
آدمی را میان عقل و هوا
اختیارست شرح کرّمنا
آدمی را مدار خوار که غیب
جوهری شد میان رشتهٔ عیب
از عبیدان ورای پرده چرا
اختیار اختیار کرده ترا
تا تو از راه خشم و قلّاشی
یا ددی یا بهیمه‌ای باشی