شمارهٔ ۶۱

عطار / مختارنامه / باب چهل و هفتم: در معانیی که تعلق به شمع دارد

آن را که درین حبسِ فنا باید مُرد
چون برق جهنده کم بقا باید مُرد
منشین ز سر پای که تا چشم زنی
همچون شمعت بر سر پا باید مُرد