تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۰۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

عمر با صد ساله الفت بیوفایی کرد و رفت
از که دیگر در جهان چشم وفا دارد کسی؟