تک‌بیت شمارهٔ ۸۱۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

شیوه عاجز کشی از خسروان زیبنده نیست
بی تکلف، حیلهٔ پرویز نامردانه بود