بخش ۲۵

سعدی / گلستان / باب هشتم در آداب صحبت

بسیج سخن گفتن آنگاه کن
که دانی که در کار گیرد سخن