کردم از وی سؤال و گفت جواب
خوش جوابی لطیف بود چو آب