شمارهٔ ۳۴

صندل بی مغز عالم گرده دردسرست
نوش این محنت سرا آهن ربای نشترست