مرشدی کو خبیر این راه است
به یقین دان که نعمت‌اللّه است