تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۲۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

از دور نیفتد قدح بزم مکافات
زهری که چشیدن نتوانی، نچشانی