شمارهٔ ۴۳

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

در عالم جان نه مرد پیداست نه زن
چه عالم جان نه جان هویداست نه تن
تا کی گویی ز ما و من شرمت باد
تا چند ز ما و من که نه ماست نه من