تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۲۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

پاکدامانی است باغ دلگشا آزاده را
یوسف بی جرم را از تنگی زندان چه باک؟