شمارهٔ ۶۰

عطار / مختارنامه / باب سی و دوم: در شکایت کردن از معشوق

چه عشوه و دم بود که دلدارنداد
دل برد و به دلبریم اقرار نداد
گفتم که مرا به پیشِ خود بار دهد
از بیرحمی خود دلش بار نداد