تک‌بیت شمارهٔ ۷۱۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

قسمت این بود که از دفتر پرواز بلند
به من خسته بجز چشم پریدن نرسد