رباعی شمارهٔ ۲۱۶

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

این نعره عاشقان ز شمع طرب است
شمع آمد و پروانه خموش این عجب است
اینک شمعی که برتر از روز و شب است
بشتاب ای جان که شمع دل جان طلب است